Browsed by
月度归档: 2016年10月

如何读懂并写出装逼的函数式代码

如何读懂并写出装逼的函数式代码

drawing-recursive今天在微博上看到了 有人分享了下面的这段函数式代码,我把代码贴到下面,不过我对原来的代码略有改动,对于函数式的版本,咋一看,的确令人非常费解,仔细看一下,你可能就晕掉了,似乎完全就是天书,看上去非常装逼,哈哈。不过,我感觉解析那段函数式的代码可能会一个比较有趣过程,而且,我以前写过一篇《函数式编程》的入门式的文章,正好可以用这个例子,再升华一下原来的那篇文章,顺便可以向大家更好的介绍很多基础知识,所以写下这篇文章。

先看代码

这个代码平淡无奇,就是从一个数组中找到一个数,O(n)的算法,找不到就返回 null。

下面是正常的 old-school 的方式。不用多说。

//正常的版本
function find (x, y) {
 for ( let i = 0; i < x.length; i++ ) {
  if ( x[i] == y ) return i;
 }
 return null;
}

let arr = [0,1,2,3,4,5]
console.log(find(arr, 2))
console.log(find(arr, 8))

结果到了函数式成了下面这个样子(好像上面的那些代码在下面若影若现,不过又有点不太一样,为了消掉if语言,让其看上去更像一个表达式,动用了 ? 号表达式):

//函数式的版本
const find = ( f => f(f) ) ( f =>
 (next => (x, y, i = 0) =>
  ( i >= x.length) ?  null :
   ( x[i] == y ) ? i :
    next(x, y, i+1))((...args) =>
     (f(f))(...args)))

let arr = [0,1,2,3,4,5]
console.log(find(arr, 2))
console.log(find(arr, 8))

为了讲清这个代码,需要先补充一些知识。

阅读全文 Read More

好烂啊有点差凑合看看还不错很精彩 (43 人打了分,平均分: 4.02 )
Loading...